01.12.2014

Ny informasjon om reguleringsplan på felt B1.
(på myra bak båthallen)

Styret vil informere om status på arbeidet så langt.


Dessverre har vi fortsatt ikke nådd målet om å etablere en forpliktende avtale mellom oss og Lindesnes Gårdsutvikling, LG.
Det er etter vår mening viktig og nyttig for alle parter at det foreligger en avtale. Den kan forhindre mulige konflikter og ikke minst, legge grunnlaget for at Lussevika kan bli et fint og attraktivt hytteområde.


Som vi har informert om tidligere har Lindesnes kommune hatt en offentlig høring vdr, B1. Dvs området rett bak båthallen.


Styret har innen fristen den 1. Desember gitt uttrykk for våre synspunkter både hva angår B1 spesielt og Lussevika generelt. Brevet er også sendt til Fylkesmannen i Vest Agder.

Vi har ovenfor Fylkesmannen påpekt to hovedproblemer:

 • Omfattende utbygging med store naturinngrep flere steder i Lussevika. Vi stiller spørsmål om Fylkesmannen er informert om dette og ber om hjelp til å vurdere lovligheten i inngrepene.
 • Vi påpeker også at det pt. er et dårlig forhold mellom LG og velforeningen. Dette er problematisk pga. at velforeningen har oppgaver som angår vedlikehold og drift av både veg, vann og kloakk.


Arbeidet med å knytte oss til det kommunale kloakkanlegget skal i følge Lindesnes kommune pågå og bli ferdigstilt i nær fremtid. Dette innebærer at hver hytteeier framover vil få regning på sitt eget forbruk av kloakk. Forbruket beregnes i forhold til vann som kjøpes fra kommunen. Dersom en ikke har montert vannmåler er dette sterkt å anbefale.Vi ønsker alle en riktig God Jul og håper at sommeren 2015 blir like bra som i år.


mvh
Styret.


20.10.2014

Viktig informasjon om reguleringsplan på felt B1.
(på myra bak båthallen)

Kopi av brev fra Lindesnes Kommune v/Cathrine Bordvik, avdelingsingeniør.


pdf (2K)  Forslag til detaljregulering for:
Lussevika, område B1, detaljregulering.


Planforslaget ligger også på kommunens hjemmeside:  Lindesnes Kommune.


Dersom du har synspunkter på reguleringsplanen kan du gi uttrykk for ditt syn ved å sende brev/mail til Lindesnes kommune: postmottak@lindesnes.kommune.no
eller til styret: lussevika@gmail.com


mvh
Styret.


01.10.2014

Høstdugnad.

Vdr. dugnaden lørdag 4. oktober.

Vi møter kl. 10:00 som vanlig ved båthallen.


dugnad (4K)

Arbeidet som skal utføres er:

 • opprydding langs veger. Ta med motorsag o.l.
 • videre arbeid med sti ned til sjøen (steinarbeid).

Det er bestilt traktor med tilhenger kl. 11:00 som skal fjerne avfall.

Vi holder på fram til ca kl. 13:00 (været er med på å bestemme).
Kaffe og tilbehør på brygga.


Hilsen fra styret i velforeningen.


22.08.2014

Høstdugnad.

Vi arrangerer dugnad lørdag 4. oktober.
Arbeidet vil først og fremst bestå i å rydde langs vegene. Mer informasjon kommer...


Vaktmester.

Om ønskelig kan en ta kontakt med Kenneth Bjerge på tlf. 47 88 94 54.
Han kan sjekke hytten utenfor sesongen mht evnt skader pga uvær, innbrudd, etc


03.07.2014

Innkalling til årsmøte 19. juli kl 1200 i Spangereid Grendahus Båly.

Dere innkalles med dette til ordinært årsmøte i Svennevikheia / Lussevika Velforening. Innkalling med årsberetning, regnskap, revisorberetning, budsjett og forslag til handlingsplan for kommende år. Saker til årsmøtet må være mottatt undertegnede innen mandag. 14 juli.


Dato: 19. juli 2014, kl. 12:00
Sted: Spangereid Grendahus Båly.Agenda for årsmøtet:


1. Velge møteleder. Styreformannen anses som valgt hvis ingen fremsetter motforslag

2. Godkjenne innkallingen og dagsorden

3. Velge referent

4. Behandle styrets beretning

5. Behandle årsregnskapet

6. Behandle budsjett og forslag til handlingsplan

7. Velge nytt styre og revisor

8. Fastsette kontingent

9. Behandle forslag fremsatt av styret

10. Behandle forslag fremsatt av andreDet er mulig å stemme via fullmakt, dette må gjøres skriftlig.

Vel møtt til møte - husk å melde dere på sommerfesten samme kveld - invitasjon er sendt ut tidligere!


Vennlig hilsen
Terje Vatne Næss
styreleder


23.06.2014

Påminnelse årsmøte 19.7.14

reminder (7K) Vi minner om årsmøtet 19 juli og i den forbindelse trenger vi kandidater til styret i velforeningen og til havne styret.


Ønsker du å påvirke utviklingen av hytteområdet, aktiviteter, turstier og havnen, eller bare bli bedre kjent med våre hyggelige hyttenaboer kan du kontakte Terje Vatne Næss 91 66 44 09 for mer informasjon.
Kjenner du en hyttenabo som du mener har mye å bidra med så send oss navn og en kort begrunnelse så vil styret kontakte henne/han.
Send e-post til Terje Vatne Næss.

Er du engasjert i havna, båtliv og tilrettelegging for medlemmene i havna, kan du melde deg til havne styret. Har du lyst å bidra eller kjenner noen som kan bidra ta kontakt med leder av havnestyret Erik Espedal.

Velforeningen har en flott sosialkomite som arrangerer sommerfest, fiskekonkurranse, servering etter dugnad m.m. Det er alltid plass til flere som vil styrke samholdet i hyttefeltet.

For å kunne stille til valg må du være betalende medlem av Svennevikheia/ Lussevika Velforening. Styreverv er for 2 år, og alle medlemmer er pliktige til å ta sin periode i styrer og utvalg.


Fortsatt god sommer!


30.05.2014

Invitasjon til sommerfest i Lussevika Lørdag 19. juli, 2014.

Det inviteres nok en gang til sommerfest for hyttefolket i Lussevika, lørdag 19. juli.


Vi starter opp med fiskekonkurranse for barna Kl. 18. på brygga (fine premier)  fisk (7K)


reke (4K) Etter konkurransen (ca 20.00) blir det servert reker m/ tilbehør i teltet på brygga. Velforeningen dekker mat, men hver enkelt bes ta med drikke, chips etc til eget bruk samt bord og stoler.

Pga matbestilling må vi ha påmelding innen fredag 11. juli

Påmelding: Send e-post med navn samt antall voksne og barn til: lussevika@gmail.com


Velkommen alle sammen !!

Hilsen kulturkomiteen i Lussevika.


NB!! Vi gjør oppmerksom på at dersom noen har gjester / venner på besøk som ønsker å delta så er de hjertelig velkomne, men vi ser oss da nødt til å ta 100,- pr person for maten.
Vennligst opplys om dette ved påmelding.


22.05.2014

Til våre medlemmer i Svennevikheia/Lussevika Velforening.

Styret vil gjerne gi en kort status på aktiviteter vi har i velforeningen for tiden. De som har benyttet hytten sin de siste månedene har med selvsyn observert anleggsaktivitet i området og skader på flytebrygger i havna.


Det er sendt purringer og styret følger opp som det fremgår av vedlagt informasjon. Det er anledning til å kontakte styret dersom man ønsker å komme med innspill eller har behov for mer informasjon.

Styret ønsker alle medlemmer en flott sommersesong på hyttene.Informasjon fra Svennevikheia/Lussevika Velforening.


Styret har siden årsmøtet i 2013 arbeidet med målsetningen i handlingsplanen til velforeningen.

Det er etablert god kommunikasjon med Lindesnes kommune og det er gjennomført møter med både ordfører, rådmann, teknisk sjef og fagsjefer. Det gir styret bedre oversikt over aktiviteter som berører områdene hvor vi har medlemmer. Styret vil gjerne også bli underrettet om nabovarsler, og saker som er av felles interesse fra våre medlemmer.

Lindesnes kommune har opptrådt ryddig og imøtekommende i våre møter og besvart alle våre henvendelser. Styret er spesielt glade for en lydhør ordfører og at velforeningen tas på alvor.

Saker som involverer Lindesnes kommune.

 • Eiendomsskatten ble fjernet i 2014 som lovet av ordføreren. Meget prisverdig å holde løftet om kun 2 år.
 • Lindesnes kommune ble i 2007 pålagt av staten å stanse alle utslipp av kloakk til sjø øst for Lindesnes. Kravet har vært kjent og Espen Regevik som er daglig leder i Lindesnes Gårdsutvikling (videre forkortet LG) har benyttet seg av en opsjon kommunen gav han til å strekke sjøkabel inn i Lussevika for tilkobling av hyttefeltet.
  Lindesnes Kommune har gitt LG frist til 1. desember 2014 til å gjennomføre arbeidet med å koble sjøkabelen fra Åvik til slamskilleren i Lussevika. Selve renseanlegget bygges på Lonestranda. Samtlige hytteeiere i området vil bli pålagt å koble seg til og gebyret til kommunen er kr. 20.000,- pr enhet.
  Dette er en engangskostnad som forskuttering av renseanlegget. De løpende årlige kostandene vil bli beregnet ut i fra den enkelte enhets vannforbruk. Se vedlagt prisliste. Kostnader knyttet til tømming av slamskiller vil bortfalle, og kun driftskostnader knyttet til kloakkpumpe vil belastes medlemmene.
 • Varslede søknad om endringer i reguleringsplaner.
  LG og to andre eiendomseiere har varslet at de ønsker å endre reguleringsplaner for å kunne fortette hyttefeltet. Ravneberget er område som er nevnt. Det foreligger ikke formell søknad, detalj plan og kart som viser hvor omfattende dette vil være. Styret avventer søknaden.
 • Masseutskiftninger på myren. LG har søkt og fått innvilget masseutskiftning av myrjord, uttak av steinmasser ved innkjøringen til hyttefeltet og midlertidig lagring i deponi på Storheia. Myren vil bli hevet til samme nivå som veien og øvre halvdel ytterligere 1,5 meter over tidligere bakkenivå. Arbeidet kan utføres frem til 15.05.14 og stanses frem til 15.08.14 før det fullføres innen 2016. Deponiet i Storheia er kun innvilget for 12 måneder og skal fjernes.
 • Myren er regulert til hytter, men før det kan iverksettes bygging må LG søke om det. Detaljert reguleringsplan vil bli sendt på høring.

Styret har dialog med Lindesnes Gårdsutvikling som ønsker et samarbeid med styret i velforeningen til beste for begge parter. Det er avtalt regelmessige kontaktmøter og løpende utveksling av informasjon. Det er gjort klart fra styret at gode intensjoner må følges opp med konkrete handlinger.


Saker med Lindesnes Gårdsutvikling.

 • Styret har engasjert advokat som har bistått med utforming av en privatrettslig avtale mellom velforeningen og LG. Det er avholdt møter med LG og deres advokat og partene planlegger å signere denne innen juni i år. Avtalen er basert på handlingsplanen og mandatet styret ble gitt av årsmøtet 2013. Prinsippet som er lagt til grunn for avtaleteksten er eiers ansvar og velforeningens medlemmers bruksrettigheter, informasjons plikt og samarbeid. Avtalen vil bli formidlet når den er ferdig forhandlet og signert.
 • LG har planlagt en fortetting på ca 50 hytter innenfor eksisterende reguleringsområde.
 • Flytebryggeanlegg er lovet utbedret og flere tiltak for å gjøre området mer attraktivt er drøftet.
 • Skader som er påført asfalt kreves utbedret av skadevolder i samsvar med lovgivningen i Lov om vegar kap. VII Private vegar §54.

Styret har lagt ned et betydelig arbeid for å få oversikt og gjennomføre de tiltak, møter og avklaringer som nå foreligger. Arbeidet er på ingen måte sluttført, men forutsetningene for en mer oversiktlig og trivelig fremtid for våre medlemmer er lagt.

Vi minner om dugnad lørdag 14. juni og årsmøtet, med sommerfest den 19. juli 2014.

Medlemmer som har ønsker og tanker om hvordan forbedre velforeningen er velkomne kandidater til en periode i styret. Det er også anledning til å komme med forslag til kandidater som valgkomiteen kan kontakte.
Leder av valgkomiteen er tidligere styreleder Tove Monslaup som har mailadresse tovekm@lyse.net eller styreleder Terje Vatne Næss terje.v.naess@gmail.com

Vedlegg:

pdf (2K) Gebyrregulativ 2014 vann, avløp og renovasjon, Avløpsforskrift.
pdf (2K) Kart sjøledninger.

Med vennlig hilsen styret.


Purring av Kontingent!!

purring (17K) Styret vil gjøre medlemmene oppmerksom på at det fortsatt er 15 utestående kontingenter. Kasserer vil i løpet av helgen igangsette purring og derpåfølgende Innkasso!!

Håper at de medlemmene som pr i dag er klar over at de ikke har betalt gjør dette så snart som mulig.


14.02.2014

Informasjon fra styret.

Ny hjemmeside.
Velforeningens styre har inngått samarbeid med Geir's Hjemmeside hvor vi får lagt linker med informasjon til velforeningens medlemmer.

Her vil for eksempel referat fra årsmøte og velforeningens vedtekter være tilgjengelig.


Innbrudd.
Styret har fått informasjon om at det er gjort innbrudd i hyttefeltet igjen. Denne gangen på Storheia Panorama hvor nøkkel boks ble brutt opp og nøkkel benyttet under innbruddet og hengt tilbake etter vedkommende hadde forsynt seg.

Det har vært flere innbrudd i hyttefeltet hvor det er stjålet verktøy og mer omfattende plyndringer hvor hytte ble tømt for inventar. Styret ønsker å registrere uønskede hendelser på hyttefeltet for å kunne vurdere tiltak.

Kontingent.
Vi minner om forfall på kontingenten 2014 - pr 15.1.14.

Årsmøte.
Årsmøte er planlagt avholdt lørdag 19.7.14.

Sommerfest.
Sommerfest er planlagt avholdt - som tidligere år - samme dag som Årsmøte.
Nærmere Informasjon og Invitasjon kommer!

dugnad2 (9K) Dugnad i vår har styret lagt til forsommeren for å sikre veltrimmede veikanter og ryddig område gjennom sommeren. Hold av lørdag 14. juni til dugnad fra kl. 10.00 til 15.00 med påfølgende Kaffe og Kaker på kaien etterpå.

Bilder fra tidligere dugnad. (Kilde: Tove's Blogg)

L1020048 (25K)    L1020052 (22K)

SLV historikk

Her finner du informasjon til medlemmene fra tidligere år.