21.06.2016

Sommerfest og årsmøte 16. juli 2016.

Hei alle sammen.


Vi har tidligere orientert om at årsmøtet holdes 16. juli 2016, men minner om dette igjen.

Det vil komme innkalling med saksliste og dokumenter i det nærmeste.

Vi starter imidlertid med det aller hyggeligste - invitasjon fra Sosialkomiteen til årets sommerfest. Husk påmelding snarest, i hvert fall innen fristen!

Beste hilsen

SLVs styre.


pdf (2K) INVITASJON TIL SOMMERFEST FOR HYTTEFOLKET I Lussevika lørdag 16. Juli.

20.05.2016

Hei.
Vi nærmer oss sommersesongen, og gleder oss til den. Her er en liten oppdatering om ting som kan være aktuelle for alle.

1. Dugnad.

Sommerdugnaden gjennomføres lørdag 4. juni 2016 kl 11.00.

dugnad (4K)

Arbeidet vil bli koordinert og ledet av Håkon Ørn. Det kommer nærmere informasjon om møtested, oppgaver og fordeling i god tid før dugnadsdagen.

Håkon har en foreløpig liste av dugnadsoppgaver, men det kan komme mer, og ikke minst - han er mottakelig for forslag:

1. Rydde trær på Storheia som har falt ned i vinter
2. Rydde stien på oppsiden av Otilies hage frem til fotballbanen
3. Rydde båtoppstillingsplassen, eventuelt fylle på med grus/sand
4. Klippe/rydde rundt leieboden for teltutstyr
5. Andre stier samt langs hovedveien (men ikke rydde materiale etter utbyggere i området.)


Gi melding direkte til Håkon dersom det er ting dere gjerne vil ha tilføyd. Han har e-post: haakonao@hotmail.com


Vi ser frem til hyggelig samvær og nyttig innsats for området.2. Kontingent.

Tove Jespersen har sendt ut faktura til alle. Pr 19.4.2016 gjenstår det 9 betalinger. Styret står i direkte kontakt med de som gjenstår, men vi ber om at den enkeltes bidrag til fellesskapet betales uten å forårsake omfattende arbeid med oppfølging og innkreving.

Dersom det er noe som er uklart, er det greit om dere tar kontakt med Tove.
Hun har mobil: 911 73 761, epost: lussevika@gmail.com3. Medlemsliste.

Vi prøver å holde medlemslisten oppdatert løpende. Det kan være utfordrende, så derfor bruker vi alle anledninger til å sjekke. Derfor gjentar vi oppfordringen fra forrige orientering:

 a.  Hvis noen mottar denne meldingen på feil måte, så vennligst gi beskjed til Tove.

 b.  Dersom det er noen som får forståelse av at noen som skulle ha mottatt meldingen, ikke har fått den, så vennligst gi beskjed til Tove om det også.4. Reguleringsplan Svennevikheia.

Det har som kjent i lengre tid pågått arbeid med å lage ny reguleringsplan for Svennevikheia, inklusive «krateret» ved innkjøringen til området, fortetting blant eksisterende hytter og nye tomter i 100 meters beltet i Gullvika og Hepte.

Arbeidet er kommet frem til formell behandling i Lindesnes kommune. Planen er vedtatt i kommunestyret, men er nettopp utsendt for offentlig ettersyn, med mulighet for eventuelle klager. Påvirkede naboer/grunneiere skal ha mottatt varsel pr. brev. Klagefristen er oppgitt til 14.5.2016.

Styret i velforeningen følger saken fortløpende.

Dersom noen har spørsmål eller kommentarer til saken, så er det bare å ta kontakt med Georg Karl Gundersen, mobil: 905 66 514, epost: georgkg@online.no5. Andre reguleringsarbeider.

 a.  Ny vei til Storheia området.

Det foreligger en søknad/forslag om å gjøre den midlertidige «demningen» som holder myrmasse for avvanning, om til å bli permanent, samt å anlegge en ny vei til Storheia området oppå denne.

Saken følges og bearbeides av flere hytteeiere i nærområdet. Det ble avholdt befaring av teknisk styre 21.4.2016, med påfølgende behandling. Resultatet av behandlingen var at søknaden avslås. Vedtaket har vanlig klagefrist på 3 uker.

 b.  Oppstart reguleringsarbeid «Øvre terrasse».

Det er kommet «Melding om oppstart omregulering av: Lussevika, -øvre terrasse og Åvikstemmen». Hytteeierne i nærområdet er orientert og følger saken. Styret i velforeningen følger saken, men er foreløpig ikke direkte involvert.6. Fibernett i området.

Det er tidligere sendt ut en forespørsel om det er interesse for å etablere et fibernettverk for distribusjon av TV og data i området. En rekke av hytteeierne har kommet tilbake og spurt om fremdriften av dette.

Styret har kontaktet Lindesnes Gårdsutvikling om nærmere informasjon. En overordnet orientering er blitt gitt, herunder at det er et lokalt firma som driver med slikt, og at det er tiltenkt å benytte eksisterende trekkerør til fremføringen. Kanalutvalg og andre egenskaper er ikke klarlagt.

Det er behov for mer presis angivelse, slik at eventuelle interessenter kan vurdere saken. Vi er blitt lovet en skriftlig orientering for videre distribusjon, men foreløpig er denne ikke mottatt. Vi vil formidle den til alle medlemmene straks når den foreligger.7. Parkering.

Styret har mottatt henvendelser angående tilfeller av problematisk parkering i felles veinett.

Vi vil derfor minne om at reguleringsplanene forutsetter et minste antall parkeringsplasser (2) på egen tomt. Det vil derfor ikke være hverken nødvendig eller tillatt med parkering i felles veinett.8. Tiltak på annen grunn; trefelling, graving, fylling etc.

Styret vil minne om at dersom man ønsker å gjøre tiltak utenom egen grunn, slik som trefelling, graving, fylling eller tilsvarende, så må det innhentes samtykke til dette på forhånd fra aktuell grunneier, i de fleste tilfeller er dette Lindesnes Gårdsutvikling AS.

LG AS, ved leder Espen Regevig kan nås ved:9. Årsmøte 2016.

Årsmøtet 2016 vil bli avholdt lørdag 16. juli kl. 12.00 i Kystloftet på Båly.

Bemerk stedet, det er ikke det vanlige grendahuset.

Tradisjonen tro blir det sommerfest i havnen samme dag. Fiskekonkurranse kl. 18.00 og rekefest kl.19.30.

Noter datoen allerede nå. Nærmere innkalling med dokumenter kommer senere.

I tillegg til de vanlige årsmøtesakene, vil vi også legge opp til diskusjon og vedtak om noen spesifikke prosjekter:

 a.  Postkassestativene ser håpløse ut, og det vil komme enda flere hytter i området.
Styret foreslår at alle de private postkassene tas ned og erstattes med fine, like fellespostkasser for hver vei i området. Vi har forstått at det er gjort slik i Øksnevik hytteområde. Tegninger med detaljert opplegg og utforming sendes ut med innkallingen.

 b.  Er uhellet ute, kan det være avgjørende med en tilgjengelig hjertestarter.
Fra et annet hytteområde (Sandvand i Gylandområdet) har vi hentet tanken om å være føre var. Styret foreslår å anskaffe en hjertestarter av god kvalitet, og at denne plasseres på en slik måte at den er sikret mot vandalisme, men tilgjengelig for medlemmene dersom en kritisk situasjon skulle oppstå. Nærmere detaljer om forslaget sendes ut med innkallingen.

 c.  Oppgradering båtopplagsplass ved «lagerbygget».
Det er et definert område avsatt for båtopplag, men i dag er det dårlig utnyttet. Styret vil utarbeide et forslag til hvordan plassen kan oppgraderes og utnyttes bedre. Dette vil kunne omfatte asfaltering, oppmerking og modell/regler for bruk og kostnadsdekning. Nærmere detaljer sendes ut med innkallingen.


Vi ønsker alle velkommen både til årsmøtet og til sommerfestVi vil gjerne holde alle orientert om aktuelle ting i hytteområdet. Ta gjerne kontakt dersom det er noe som bør formidles, eller om det er noe som bør avklares.


Beste hilsen


SLVs styre.

SLV historikk

Her finner du informasjon til medlemmene fra tidligere år.