20.09.2017

Hei alle sammen og vel overstått sommer.


Det nye styret hadde sitt første møte 18. september og nedenfor finner dere litt oppdatert informasjon.


1. Nytt styre:

Følgende roller er fordelt:

  • Ulf Pettersen --- Sekretær (ny)
  • Ole Berge --- Prosjekter (ny)
  • Tove Jespersen --- Fortsetter som kasserer
  • Ådne Dirdal --- Brøyting og dugnader
  • Torbjørn Skailand --- Barn og aktiviteter (inkl. ballbinge)
  • Håkon A. Ørn --- Styreleder

Referatet fra årsmøtet finner dere på velforeningens hjemmeside.2. Dugnad 30.09:

Vi minner om at datoen er 30 september og er utvidet med en time (fra 0900 til 1200). Sosialt samvær på havnen fra ca.1230. Vi møter opp på båtoppstillingsplassen der dugnadsjef Ådne fordeler oppgaver.


Denne høsten skal vi gjøre følgende:
  1. Leie en kantklipper for å renske langs veiene
  2. Gruse opp langs veiskulderne etterat klipping er foretatt
  3. Skoge trær som begynner å vokse inn mot veiene. Vi starter med hovedveiene og ser hvor langt vi kommer..
  4. Renske stier slik at de blir bedre fremkommelige.

Det er fint om dere tar med diverse redskaper som feks motorsag, klippere, raker og annet.3. Postkasser:

Det nærmer seg nå innkjøp av nye felles postkasser og stativ. Vi ønsker derfor at dere gir oss beskjed om dere vil ha post til Lussevika fremover. Dette må vi vite før 1. oktober for kunne bestille riktig antall postkasser. Vi kommer tilbake til dato for monteringen noe senere, som vi vil gjøre på dugnad.


Vennligst send ditt navn og hytteadresse til følgende adresse ; haakonao@hotmail.com innen 15. oktober . På forhånd takk.4. Ballbinge:

Vi har sendt søknad om stønad til Gjensidigestiftelsen. Vi vil få endelig svar i desember.Det er søkt om 100000 kroner. I mellomtiden vil styret ha nærmere møter med Espen Regevig for å avklare hans bidrag til dette prosjektet og valg av tomteområde. Det vil ikke være behov for et ekstraordinært årsmøte før etter jul for å diskutere/beslutte endelig finansiering.5. Båtoppstillingsplassen:

Styret har besluttet at det foreløpig ikke er behov for noe grusing av plassen i år, da den nå ser bra ut.6. Havneområdet:

Det nye havnestyret jobber med en forbedringsplan for dette området sammen med Espen Regevig, Dette vil dere få mer informasjon om senere i år.Til slutt vil vi bare minne om at loven om hellidagsfreden også gjelder i Lussevika.


Med hilsen fra styret i SLV


06.07.2017

Innkalling til Årsmøte 2017, 15. juli kl. 1200 i Betel i Svennevik.


Bemerk stedet, det er ikke det vanlige Grendahuset eller fjorårets Kystloftet.


Dere innkalles med dette til ordinært årsmøte i Svennevikheia/ Lussevika Velforening.

Innkallingen innbefatter årsberetning, regnskap, revisorberetning og prosjektforslag fra styret, samt budsjett og forslag til handlingsplan for kommende år.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være mottatt undertegnede innen fredag 7. juli.

Agenda for årsmøtet:

1. Velge møteleder. Styreleder anses som valgt hvis ingen fremsetter motforslag
2. Godkjenne innkallingen og dagsorden
3. Velge referent og 2 medlemmer til å medunderskrive protokollen
4. Behandle styrets beretning
5. Behandle årsregnskapet for 2016
6. Behandle budsjett for 2018 og forslag til handlingsplan
7. Velge nytt styre og revisor
8. Fastsette kontingent
9. Behandle forslag fremsatt av styret.
     a. Postkasser, andre gangs behandling
     b. Hjertestartere, installert - bruksrettledning
     c. Parkerings- / opplagsplass, utsettelse
     d. Oppgradering av lekeplasser
     e. Etablering av ballbinge
10. Havnestyrets rapport
11. Behandle forslag fremsatt av andre medlemmer
12. Eventuelt

Det er mulig å stemme via fullmakt, dette må gjøres skriftlig.

Vennlig hilsen

Georg Karl Gundersen, styreleder


13.06.2017

Invitasjon til sommerfest. Lørdag 15. juli.

Hei alle sammen.


Vi har tidligere orientert om at årsmøtet holdes 15. juli 2017, men minner om dette igjen.

Det vil komme innkalling med saksliste og dokumenter i det nærmeste.


Vi starter imidlertid med det aller hyggeligste - invitasjon fra Sosialkomiteen til årets sommerfest. Den finnes vedlagt. Husk påmelding snarest, i hvert fall innen fristen!

For å motstå værgudenes luner, må vi sette opp partyteltene som vanlig. Targeir Svandalsflona har sagt seg villig til å være "teltansvarlig", men det trengs flere hender for å gjennomføre oppsettingen. De som vil være med og gjøre en innsats for fellesskapet, har en stor mulighet på lørdag 15. juni kl. 10:00. Fremmøte på bryggen i Lussevika.


Beste hilsen

SLVs styre.


pdf (2K) INVITASJON TIL SOMMERFEST FOR HYTTEFOLKET I Lussevika lørdag 15. Juli.

31.05.2017

PÅMINNELSE OM DUGNAD LØRDAG 3. JUNI KL. 10:00 TIL 13:00

Hei igjen alle sammen.


Vi har tidligere omtalt at årets dugnad er satt til lørdag 3. juni, det vil si nå førstkommende lørdag. På siste årsmøte kom det frem ønske om litt bedre tid til å få gjort en skikkelig jobb, så derfor har vi endret tiden for fremmøte til kl. 10:00. Fremmøtet er som vanlig ved den store båtoppstillingsplassen. Det er bestilt inn traktorer for transport og greinkutting. Sistnevnte starter i nedre del kl. 11:00 og vil ta for seg stedene for flisoppsamling etter tur. Ådne forestår jobbfordeling og oppfølging.

Varigheten blir til kl. 13:00, og da er det tid for sosialt samvær med kaffe og noe å bite i, nede i båthavnen.

Sosialkomiteen ordner opp som alltid. Det har imidlertid vært en viss avgang på grunn av flytting, og vi oppfordrer de som gjerne vil bidra til fellesskapets trivsel, til å kontakte Tone G. Egeland. Hun har e-post: toneege@online.no og mobil 414 55 568. Her er det muligheter for både komitedeltagelse, kakeproduksjon og prosjektoppdrag - slik som å arrangere den populære fiskekonkurransen før årsfesten.

Det er satt opp en liste over saker som trengs å ordnes.

1. Rydde langs veier, samt kappe tre.
2. Rydde og kappe busker ned og rundt badestrand, rundt leie bod.
3. Rydde og renske opp båtoppstillingsplass.
4. Rydde ved gammel nedblåst løe / skur innenfor fotball bane.
5. Slå gress og kanter på fotballbanen.
6. Fylle på sand i eksisterende sandkasser ( leke plass )
7. Rydde / kviste opp ved deponi plass??

Vi ber om at alle som har båttilhengere stående på båtoppstillingsplassen, sørger for at disse fjernes før dugnaden, slik at det blir mulig å renske opp effektivt.
De kan selvfølgelig settes tilbake når jobben er ferdig.

Vi vil også foreslå at når vi først skal rydde / plukke boss langs veier osv. må vi også ta med det som kommer fra bygge plasser, dette vil eventuelt bare blåses videre rundt og feltet vil ikke se presentabelt ut.

Styret ønsker alle velkommen til en trivelig felles innsats for vårt felles område.


Beste hilsen

SLVs styre.


01.05.2017

Vi nærmer oss sommersesongen, og gleder oss til den. Her er en liten oppdatering om ting som kan være aktuelle for alle.


1. Dugnad.

Sommerdugnaden gjennomføres lørdag 3. juni 2017 kl 11.00.


dugnad (16K)

Arbeidet vil fra i år av bli koordinert og ledet av Ådne Dirdal. Det kommer nærmere informasjon om møtested, oppgaver og fordeling i god tid før dugnadsdagen.

Ådne har en foreløpig liste av dugnadsoppgaver, men det kan komme mer, og ikke minst - han er mottakelig for forslag:

1. Rydde trær som har falt ned i vinter
2. Klippe/rydde på lekeplasser/ballbaner
3. Rydde båtoppstillingsplassen, eventuelt fylle på med grus/sand
4. Klippe/rydde rundt leieboden for teltutstyr
5. Andre stier, samt langs hovedveien (men ikke rydde materiale etter utbyggere i området.)

Gi melding direkte til Ådne dersom det er ting dere gjerne vil ha tilføyd.
Han har e-post: aadne.dirdal@lyse.net

Vi ser frem til hyggelig samvær og nyttig innsats for området.


Høstdugnaden er satt til lørdag 30. september 2017 kl 11:00.

Det er Ådne Dirdal som vil koordinere og lede dette, men vi avventer med program og detaljer til vi er noe nærmere i tid. Han er selvfølgelig mottakelig for forslag underveis.


2. Kontingent.

Tove Jespersen har sendt ut faktura til alle. Per 25.4.2017 gjenstår det fortsatt 7 betalinger. Styret står i direkte kontakt med de som gjenstår, men vi ber innstendig om at den enkeltes bidrag til fellesskapet betales uten å forårsake omfattende arbeid med oppfølging og innkreving.

Dersom det er noe som er uklart, er det greit om dere tar kontakt med Tove.
Hun har mobil: 911 73 761, epost: lussevika@gmail.com

Det er blitt mottatt enkelte kommentarer og spørsmål i forbindelse med kontingentbetalingen som vi gjerne vil avklare i fellesskap:

1. Det har vært en del spørsmål om hvordan kontingentordningen virker.

Svennevikheia/Lussevika Velforening (SLV) forestår en rekke oppgaver på vegne av hytteeierne i området. Budsjett for hvert år vedtas av årsmøtet året før, og revidert regnskap fremlegges for og godkjennes av årsmøtet påfølgende år. Foreningens styre er utøvende organ for gjennomføring av de respektive tiltak.
En vesentlig del av kontingenten går med til dekning av kostnader i forbindelse med drift av fellesanleggene.
Drift og vedlikehold av veinettet, sommer og vinter, utgjør en vesentlig post ved dette i budsjettet, og da særlig brøyting. På grunn av uforutsigbarheten med snømengdene og brøytebehovet hver vinter, benyttes det historiske erfaringstall ved budsjetteringen - med sikte på at det skal bli nær korrekt kostnadsdekning over tid. Videre er det kostnader til drift av pumpestasjoner, både for vann og kloakk, samt forsikringer for fellesdelen av bryggeanleggene.
Det er også visse sosiale kostnader (sommerfest og årsmøte), samt at det legges inn rom for uforutsette kostnader.
Av historiske årsaker og forskjellig tilknytning, er det tre kontigentklasser der det søkes å belaste hver av disse likelig og rimelig.
I den grad samlede budsjetterte midler ikke brukes, gjøres det avsetninger til fond. Det gjøres ikke tilbakebetalinger. Fondet disponeres/besluttes av SLV årsmøte etter innstilling fra styret.

2. Noen har bedt om papirfaktura i posten i stedet for e-post.

Det kan vi dessverre ikke etterkomme. Det ville være en urimelig økning av kostnader og arbeid for å gjennomføre innkallingen. Regninger via e-post, eller tilsvarende, er blitt mer og mer standard i samfunnet.

3. Noen har oppdaget at e-post fra Lussevika og Svennevikheia Velforening har havnet i spam-filteret på egen PC, uten at dette at det er blitt registrert.

Orden i egen postkasse er selvfølgelig eget ansvar. Dersom man erfarer noe tilsvarende, er det fullt mulig å merke avsenderen som "ønsket".

4. Noen har søkt å koble/trumfe betaling av kontingent betinget av at man får oppfylt visse, egne ønsker.

Dette kan vi dessverre ikke etterkomme. Kontingenten er den enkelte hyttes pliktige bidrag til fellesskapets oppgaver, slik det er blitt vedtatt av årsmøtet. Det kan ikke legges opp til "private versjoner" av dette.

3. Medlemsliste.

Vi prøver å holde medlemslisten oppdatert løpende. Det kan være utfordrende, så derfor bruker vi alle anledninger til å sjekke. Derfor gjentar vi oppfordringen fra forrige orientering:

1. Hvis noen mottar denne meldingen på feil måte, så vennligst gi beskjed til Tove.

2. Dersom det er noen som får forståelse av at noen som skulle ha mottatt meldingen, ikke har fått den, så vennligst gi beskjed til Tove om det også.

Som kjent er alle veiene blitt tildelt navn og hyttene husnummer. Den enkelte mv besørge nummer på egen hytte. Vi har oppdatert medlemslisten med veinavn/husnummer for alle, slik at vi har grei og entydig referanse for alle.


4. Kontaktmøte med Lindesnes Gårdsutvikling AS.

Det ble avholdt regulært kontaktmøte med LG AS, representert ved Espen Regevik, lørdag 4.2.2017. Det var enighet om måten å gjennomføre de respektive saken som omtales i dette orienteringsskrivet. LG orienterte videre om:

Anleggsarbeider, planer for sesongen/sommeren.
14 Tomter planlegges på andre siden i bakken over de tre like hyttene i Lusseviksveien (langs fjellknausene). 3 tomter langs postveien i myra bak fotballbanen ferdigstilles. Plan for 13 nye hytter legges frem for kommunen på Øvre terrasse/Havsyn (forbi hyttene på toppen mot Åvik).

Utseende påbegynte områder.
3 tomter startes nå opp på veien opp mot Storheia. Massen på det midlertidige deponiet i Fenmyra blir brukt til de tre tomtene og deponiet tilbakeført som naturområde som avtalt med kommunen. Skulle være ferdig til påske 2017.

Kutting av trær - opprydding.
Det må finnes/etableres en fremgangsmåte som sikrer riktig prosess ved ønske om kutting av trær. Dersom det ikke ryddes opp av ansvarlig hytte (inklusive allerede felte trær), kan det bli aktuelt med få dette gjort mot regning fra LG AS til aktuell hytte.

Dersom noen har spørsmål eller kommentarer til sakene, så er det bare å ta kontakt med Georg Karl Gundersen, mobil: 905 66 514, epost: georgkg@online.no


5. Tilrettelegging for barn og unge.

Styret mener at det vil være viktig og hensiktsmessig for hele området å satse på å oppgradere tilbudet til barn og unge. Dette gjelder både for egne barn, og for alle de barna som de fleste av oss jevnlig har med på besøk.

Vi diskuterte også dette med LG AS på siste kontaktmøte, og det var full enighet om at dette ville være verdifullt både for hytteeierne og utbygger. Det gir grunnlag for et nært samarbeid med bidrag fra begge parter.

Innen styret har Torbjørn Skailand påtatt seg en pådriverrolle i denne sammenheng. Han vil derfor være rett mann å ta opp ønsker og ideer med.

Lekeplasser, oppgradering og vedlikehold.
SLV og LG AS vil samarbeide om gradvis anskaffelse av bestandig utstyr, slik at det over tid vil bli fullverdig utrustning. Det tas sikte at SLV vil bidra mer til vedlikehold med dugnad.

Fotballbane(r), oppgradering og vedlikehold.
SLV og LG AS vil samarbeide om forbedring/ferdigstillelse av tilgjengelige arealer. Det tas sikte at SLV vil bidra mer til vedlikehold med dugnad.

Etablering av ballbinge.
Styret mener at det kan være et vesentlig løft for området dersom det installeres en såkalt ballbinge på et sentralt sted i feltet slik at mange kan utfolde seg der og ha glede av den. Torbjørn er i gang med å innhente informasjon om aktuelle modeller, inklusive utforming og kostnader. Han har også presentert to alternative plasseringer. Disse har vært drøftet med LG AS, og begge anses som aktuelle. Torbjørn tar saken videre med prisoverslag og mer detaljert løsning som skal presenteres til alle medlemmene. Saken må til slutt drøftes og godkjennes av medlemmene på kommende årsmøte da det koster en del.


6. Fibernett i området.

Vi har tidligere omtalt hva som er blitt gjort med sikte på å sjekke muligheten for en eventuell etablering av et fibernettverk for distribusjon av TV og data i området. Det har vært lite konkret opplysning å få, og tiltaket anses å ha stanset opp. En rekke av hytteeierne har imidlertid kommet tilbake og spurt om fremdriften av dette.

Ved besøk i et hyttefelt i Sirdalen, fant jeg at de hadde fått et opplegg med Telenor som kunne virke interessant også for oss. Det er derfor satt i gang et arbeid med å ta kontakt og få gjennomført en vurdering om det vil kunne være økonomisk hensiktsmessig. Telenor holder imidlertid kortene tett til brystet, og de vil ikke indikere noe som helst før de har fått gjort interne vurderinger.

Vi skal gi nærmere informasjon om mulig innhold, HVIS det i det hele tatt blir mulig.


7. Tiltak på annen grunn; trefelling, graving, fylling etc.

Styret vil nok en gang minne om at dersom man ønsker å gjøre tiltak utenom egen grunn, slik som trefelling, graving, fylling eller tilsvarende, så må det innhentes samtykke til dette på forhånd fra aktuell grunneier, i de fleste tilfeller er dette Lindesnes Gårdsutvikling AS.

LG AS, ved leder Espen Regevig kan nås ved:


8. Årsmøte 2017.

Årsmøtet 2017 vil bli avholdt lørdag 15. juli kl. 12.00 i Betel i Svennevik.

Bemerk stedet, BETEL er det store, gule huset i Svennevik - nedenfor bakken mot hytteområdet. Det er ikke det tidligere brukte grendahuset eller fjorårets lokale. Tradisjonen tro blir det sommerfest i havnen samme dag. Fiskekonkurranse kl. 18.00 og rekefest kl.19.30. Noter datoen allerede nå. Nærmere innkalling med dokumenter kommer senere.

I tillegg til de vanlige årsmøtesakene, vil vi også legge opp til diskusjon og vedtak om noen spesifikke prosjekter:

a. Postkassestativene, andre gangs behandling.

b. Er uhellet ute, kan det være avgjørende med en tilgjengelig hjertestarter. Enhetene er innkjøpt og og vil bli installert i løpet av våren. Informasjon om bruken vil bli gitt.

c. Oppgradering båtopplagsplass ved "lagerbygget". Saken ble vedtatt etter avstemming i årsmøtet 2016. Det kan imidlertid være usikkert med hensyn til om det kan bli anleggstrafikk over området, og styret har lagt til grunn å utsette gjennomføringen inntil videre avklaring foreligger.

d. Tilrettelegging for barn og unge, herunder opprettelse av ballbinge. Styret mener det er interessant med slik tilrettelegging, men saken legges frem for årsmøtet til drøfting og beslutning om bruk av økonomiske midler.


Vi ønsker alle velkommen både til årsmøtet og til sommerfest.

Vi vil gjerne holde alle orientert om aktuelle ting i hytteområdet. Ta gjerne kontakt dersom det er noe som bør formidles, eller om det er noe som bør avklares.

Beste hilsen


SLVs styre.

SLV historikk

Her finner du informasjon til medlemmene fra tidligere år.