16.01.2016

VEDTEKTER FOR SVENNEVIKHEIA/LUSSEVIKA VELFORENING

1. NAVN
Foreningens navn skal være Svennevikheia/Lussevika Velforening.

2. FORMÅL
Velforeningens formål er å ivareta medlemenes interesser i forhold til utbygger, grunneier og offentlige myndigheter, samt delta i drift av fellesanlegg, herunder tekniske anlegg:

Vei, vann og avløp med tilhørende tekniske installasjoner, parkeringsplasser/ båtopplagsplasser, båtplasser, forsikringer av fellesanlegg o.l.

Velforeningen kan ikke drive noen form for økonomisk virksomhet ut over det som følger av driften av fellesanlegget.

3. MEDLEMSKAP
Alle som har eiendommer som er regulert til hytter og bebygde hytteeiendommer innenfor det regulerte området er pliktige til å delta i velforeningen.

Dersom det senere godkjennes eiendommer som bruker (deler av) vellets virkeområde, skal representantene for grunneierne av hovedbrukene påse at disse eiendommene, i tillegg til å betale kontingent til velforeningen, betaler en tilknytningsavgift til velforeningen som står i et rimelig forhold til de kostnader velforeningen har hatt med å anskaffe fellesanleggene, inklusive utgifter til asfaltering av veg innenfor velforeningens område. Velforeningen kan alternativt kreve dekket slik tilknytningsavgift direkte fra den enkelte eier av hytten eller eiendommen, som er regulert til hytteformål.

Medlemskapet er knyttet opp til hovedbrukene og de til enhver tid solgte og/eller bebygde tomter, som hver utgjør et medlemskap.

Hvor eier er gift har begge ektefeller legitimert rett til å representere eiendommen. Hvor det reises tvil om hvem som representerer eiendommen, skal den/de som har tinglyst hjemmel til den anses som berettiget.

Et medlem skal informere styret i velforeningen om salg av hytten eller eiendommen som er regulert til hytteformål.

Et medlem plikter også å melde inn til styret endringer av kontaktdata slik som hjemmeadresse, e-mail og telefon.

4. ANSVAR
Medlemmene er ikke solidarisk ansvarlig for velforeningens forpliktelser, men hefter for sin pålagte andel av vellets forpliktelser i henhold til fastsatt årskontingent.

En vesentlig del av kontingenten går med til dekning av kostnader i forbindelse med drift av fellesanlegg.

Vellets årsmøte bestemmer hvor stor den årlige kontingenten skal være, basert på budsjett og senere regnskapstall. Hytteeiendommer i Gustav Larsen-feltet skal betale årskontingent som er 40% av full kontingent. Hytteeiendommer i Klaubakken skal betale årskontingent på kroner 800,- (med mulighet for indeksering).

Når hvert hovedbruk er ferdig utbygd/utsolgt, kan hovedbruket velge å utgå som medlem av vellet.

Den fastsatte kontingent betales forskuddsvis med forfall den 31. januar hvert år. Kontingenten løper fra 1. januar til 31. desember (vedtatt på årsmøte juli 2010).

Starttidspunkt for kontingent settes til dato for byggestart.

5. VELLETS ORGANER
A. Styret
B. Årsmøte
C. Arbeidsutvalg kan nedsettes av styret for spesielle formål. Disse vil da være underlagt styret.

6. DUGNAD
Nødvendig vedlikehold skal i størst mulig utstrekning utføres på dugnad. Styret oppnevner en dugnadskomite. Før arbeidet påbegynnes skal dugnadskomiteen fastsette dag og tid for dugnaden og det skal utarbeides et overslag over hvor lang tid arbeidet vil ta og et overslag over kostnaden forbundet med dugnaden. Det skal alltid være minst ett medlem av dugnadskomiteen tilstede når dugnadsarbeide utføres. Hvis medlemmer ikke kan delta i dugnaden, kan styret pålegge medlemmer å gjøre opp sin del i kontanter etter nærmere fastsatt timerate.

7. ÅRSMØTE
Velforeningens øverste organ er årsmøtet som skal avholdes innen utgangen av juli måned. Styret er ansvarlig for å innkalle til årsmøtet minst med 14 dagers skriftlig varsel til samtlige medlemmer. Sammen med innkalling skal følge forslag til dagsorden, styrets årsberetning, regnskap, eventuelt med revisorberetning, budsjett og forslag til handlingsplan for kommende 2 år, forslag til nytt styre og forslag til saker som skal behandles for øvrig.

Årsmøte skal behandle følgende saker:

1. Velge møteleder. Styreformannen anses som valgt hvis ingen fremsetter motforslag.
2. Godkjenne innkallingen og dagsorden.
3. Velge referent.
4. Behandle styrets beretning.
5. Behandle årsregnskapet.
6. Behandle budsjett og forslag til handlingsplan.
7. Velge nytt styre og revisor.
8. Fastsette kontingent.
9. Behandle forslag fremsatt av styret.
10. Behandle forslag fremsatt av andre.

Forslag som medlemmer utenfor styret ønsker behandlet av årsmøte må fremsettes skriftlig for styret innen 1. juni. Forslag som fremsettes senere kan behandles hvis årsmøtet beslutter det med vanlig flertall.

Når styret i fellesskap eller minst halvparten av medlemmene skriftlig forlanger det, er styret pliktig til innen 14 dager etter at kravet om det er kommet styret i hende, å innkalle til ekstraordinært årsmøte med samme frist som for ordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet kan velge nytt styre og/ eller fatte vedtak som er bindende for styret.

Årsmøtet velger styreformann for ett år av gangen og øvrige styremedlemmer/ varamedlemmer for to år av gangen. For å få en kontinuitet i styret, skal kun halve styret skiftes ved et hvert valg.

Årsmøtevedtak gjøres med vanlig flertall, bortsett fra når det gjelder endringer av disse vedtekter. Hvert medlemskap utgjør en stemme og er betinget betalt kontingent for medlemskapet. Endringer av vedtekter kan kun skje på ordinært årsmøte, hvor det krever tilslutning av 2/3 av de avgitte stemmer.

Disponering av velforeningens investeringsfond skal skje ved vedtak på årsmøtet, eller ved e-mailavstemming blant medlemmene. Det er bare medlemmer som betaler full medlemskontingent som har stemmerett ved disponering av investeringsfondet.

Medlemmer kan la seg representere på årsmøtet, også ekstraordinært årsmøte, ved fullmektig. Alle fullmakter skal være skriftlig og forelegges. Årsmøteprotokollen underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt av årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer.

8. STYRET
Foreningens daglige drift foreståes av et styre på fem personer og ett varamedlem, som velges av årsmøtet i henhold til pkt. 5, ovenfor.

- Formann (1år)
- Nestformann; 1 år første gang, deretter 2 år
- Sekretær (2år)
- Kasserer (2 år)
- 2 styremedlemmer

Formannen velges av årsmøtet direkte. For øvrig konstituerer styret seg selv ved valg av nestformann, sekretær, kasserer og styremedlemmer. Styret er vedtaksført når minst tre (3) medlemmer er til stede.

Sekretæren fører referat/ protokoll fra styremøter og årsmøter/allmøter. Sekretæren utarbeider hvert år en skriftlig oversikt over vellets virksomhet.

Alle som er eiere, eller ektefeller til eiere, har plikt til å motta valg. En foreslått kandidat kan bare nekte å motta valg hvis vedkommende eller ektefellen har vært medlem av styret i løpet av de siste fire år.

I tillegg til daglig drift av foreningen og fellesanlegg har styret rett og plikt til å representere fellesskapet utad, og plikt til å forberede og innkalle til årsmøte for behandling av de saker som er nevnt i pkt. 7 ovenfor.

Styret kan ikke, uten spesiell fullmakt fra årsmøtet eller med hjemmel i disse vedtekter, forplikte medlemmene utover kontingenten.

Styret kan overføre midler fra velforeningens driftskonto til velforeningens konto for investeringsfond.

Styret foreslår revisor for årsmøtet.

Vedtektene er sist oppdatert på årsmøtet 2015

SLV historikk

Her finner du informasjon til medlemmene fra tidligere år.